WRAS

ذات کثیفتو دادی نشونم تو اونو سر جاتون میشونم سر توئه بیحال پریشونم بدون

ذات کثیفتو دادی نشونم 🙂 تو و اونو سر جاتون میشونم 🙂 سر توئه بیحال و پریشونم 🙂 بدون . این بود زیر حرف زور نمیرفت حتی وقتی صد نفری زدنش دل بی صاحاب تو …

چی شد چرا سرتو برمیگردونی مشکلم اینه جز من سمت همه سر میچرخونی خودتو نشون دادی هم به من هم به همه خودتو نشون دادی این درست درد منه. چیه داری دیس لاو گوشی میدی … هرکاری خواستی کردی و فک کردی دیوونم من صد تا مثل تورو سر جاشون میشونم. با اینکه دیگه … اون به تو اصلا فکرم نکنه ولی دلت به همه چیش حساس باشه تا حالا شده شب گرد …

ذات کثیفتو دادی نشونم 🙂 تو و اونو سر جاتون میشونم 🙂 سر توئه بیحال و پریشونم 🙂 بدون . این بود زیر حرف زور نمیرفت حتی وقتی صد نفری زدنش دل بی صاحاب تو …

دانلود اهنگ جدید رضا ملک زاده به نام نوش جانت دانلود اهنگ نوش جانت سر بکش این تنها را چون تو بخشیدی به من این دریا را کامل Download New Nooshe Janat Music By …

6 hours ago.

9 hours ago.

رفتي نشستی به این و اون گفتی که رضاصاد چند روزه توی اینترنت خبری ازش … اما روی تخت، بی حال و ناهوشیار فکر کردم سال بعد چطور؟ … حالا چی شد تو پرم زدی دلم بد حالی شد جات تو لحظه هایی که میشد کنارم باشی …. تمام لحظات فکرم پیش توئه …. اومد سر کلاس گفت دفعه بعد ۱۰۰ صفحه روزنامه رو بردارید روش خط صاف بدون خط کش …

به من هم به همه خودتو نشون دادی ای ندرست درد منه چیه داری دیس لاو گوش. یدی عاشق صدام … هر کاری خواستی کردی مه صدتا مثا توه سر جاشون میشینم سرت به سنگ میخوره … مال ما یا حسی ندارم یه حرفات یا نگات تو حول خواننده من استاد همشون ما زحمت. کشیدیم …

_عزیزم تا دوساعت دیگه سر خیابون ولیعصر منتظرتم تا باهم بریم بیرون،فعال. بعد بدون اینکه بهش فرصت حرف زدن بدم گوشی رو قطع کردمو پرتش کردم رو …. تو سکوتی که بعراز اون اتفاق لعنتی همیشه بینمون برقرار بود صبحانه رو خوردیم! …… ارایشی مالیمی روصورتم نشوندم،موهامو صاف کردم،نگاهمو به رژ لبام دوختم. …… با بیحالی.

ﺑﻪ درك زﻧﯿﮑﻪ ﯾـــ….ﻫﯿﺲ..! اون _. ﺣﺘﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖِ زﺑﺎن ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﻢ ﻧﺪاره. ﻫﺮﺟﻮري ﺑﻮدم , واﺳﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺪم ” ….. دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺸﺖِ ﺳﺮ. ش اﯾﺴﺘﺎدم، ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرش را دوﺳﺖ داﺷﺖ،. ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻠﻤﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ….. اﯾﻨﻮ ﺑﺪون ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮِ درﻧﺪﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد. …… راﻣﺶ:ﺧﻮب؟ ﻣﯿﺸﻨﻮم. ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم… در ﻋﻤﻖِ درﯾﺎيِ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﻏﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد… ….درﺳﺖ ﻣﺜﻞِ ﻣﻦ …… ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ذاتِ ﮐﺜﯿﻔﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ.

میدونی ذات کثیفتو دادی نشونم تو با اونو سر جاتون میشونم … خودت گفتی تو دلای نگرانیتو دل آدمای ناامیدی که جز تو کسی رو ندارن. منم الآن جز تو کسی … که نه بتونه انتقاد کنه و نه کار های زشتشو گوشزد و فقط خواسته هاشو بدون بهانه انجام بده منم سگ و …

تو سکوتی که بعراز اون اتفاق لعنتی همیشه بینمون برقرار بود صبحانه رو خوردیم …. رفتم سر کالس،جلسه اول که فوق العاده بود کالس بعدی غروب بود ولی با اکیپمون …… بلند شدو بدون گفتن هیچ حرفی اتاق رو ترک کرد،خودمو پرت کردم رو تخت و …… ارایشی مالیمی روصورتم نشوندم،موهامو صاف کردم،نگاهمو به رژ لبام دوختم. …… با بیحالی.

آخه چقدر دروغ تو مگه ندیدی من چقدر ساده بودم … تو گفتی من همراه اونم دیدم عکسای دوتاییمون که پاره بودن … حالم بیاد سر جاش جفتتونو میکشم.

ن تو رو. «ببینم؟ صورت مثل گلش رو میبـ*ـوسیدم و میگفتم: ». چراکه نه مامان جون؟ انش. اءاهلل …. کردن اینجا و ماه تا ماه نمیان بهش سر بزنن، بازم دلش پیش اونا مونده. مادره ….. یک نفر که بتوانی تلفن را برداری و بگویی حالم بد است و او بدون ه …… گرفتی، جاشون آدمهایی رو بهم دادی که محبتکردن و همراهبودنشون به … با بیحالی روی زمین افتادم.

بعدشم ما فقط بـه سرگرد اعتماد داریم و مـیتونیم تورو بـه اون بسپاریم, اون با تو … مگه من مـیتونم بدون سر و صدای تو یـا خرابکاریـهات بخوابم؟ ….. اگه این وظیفه توئه کـه ازش مواظبت کنی، بعد چرا مـیخواستی روش دست دراز کنی؟ …… بیـا دارم از این طرف یـه صدایی مـیشنوم. …… تموم تلاشم آخر بی نتیجه موند و من بی حال تو بغلش ولو شدم.

برچسب‌ها: