WRAS

پی سعادت – هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت – غزل — ۱۰۶

پی سعادت – هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت – غزل — ۱۰۶

فال حافظ

پی سعادت هرآن …

دیوان اشعار حافظ شیرازی – لیست شعر و غزل فال حافظ – مجله …

دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است، تا … غزل ۸۳: گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت … غزل ۱۰۶: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد … غزل ۱۱۴: همای اوج سعادت به دام ما افتد … غزل ۱۲۱: هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد … غزل ۲۲۴: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود.

Daftar 15.indb

ﻫﺮ ﺁﻥ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺰ ﭘﻲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﻓﺖ. ﻏﻤﺶ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻣﺎ ﻭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺴﺖ. ﺣﺮﻑ ﺙ: ﺩﻭ ﻏﺰﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻏﺰﻝ، ﺩﺭ ﭼﺎپ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ: ﺑﺎﺯﻡ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻥ ﮔﻞ ﺭﻋﻨﺎﺳﺖ ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ. ﺣﺮﻑ ﺝ: ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻏﺰﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ …

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی … گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پير دانا را حديث از مطرب و می … که رسم لطف و طريق کرم نداشت با اين همه هر آن که نه خواری کشيد از او هر جا که رفت … تو درآمدی پی کاری دگر گرفت زين قصه هفت گنبد افلاک پرصداست کوته نظر …

Untitled

غزلهای حافظ تهیه شده و آنگاه هر غزل، کلمه به کلمه با هر نسخه خطی و چاپی که در. دسترس بوده یا … که رفت از خانقاه. پای آزادان نبند ند؛ گرزجائی رفت، رفت (ص ۱۰۳) … کسی آن استان گوید که جان در آستین دارد (ص ۱۰۶) … هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت.

iranlinks · Posts – Mix

پی …

Poem 5

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست. From the city, my … همای اوج سعادت به دام ما افتد. The Huma of … هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد … آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند … خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود … زهی خجسته زمانی که یار بازآید

نتیجه فال حافظ شما – فروشگاه اینترنتی نسرین پلاست

تو را در حال مشتاقان نظر باد … پیشرفت و سعادت در طالع تو است. … 82 آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت; غزل 83 گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت … غزل 121 هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد; غزل 122 هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد; غزل 123 … غزل 336 مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم; غزل 337 چرا نه در پی عزم دیار خود باشم …

حافظ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلابِ حافظ در غزل، که همانا سرودنِ ابیاتِ معناً مستقل باشد، تحتِ تأثیرِ سبکِ قرآن … شاعر و تصویری که از خویشتن در شعرِ خود ترسیم کرده است — که از نظر ادبیات مدرن، … را از کار کردن برای سعادت عمومی محروم، سلامتی و ظاهرش را چونان «رند عافیت‌سوز» … خاصه اندیشه در براوگذشته که محرومیتش از حقوق طبیعی و قانونی را در پی دارد.

غزل های حافظ : 1 2

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و … تا رفت مرا از نظر. آن چشم جهان بین. کس واقف ما نیست که از دیده چه. ها رفت. بر شمع نرفت از … هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد. خداش در همه حال از بال … تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من. پیاده می.

ديوان حافظ

ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. 6. ﺑﻪ. ﻣﻼزﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎ. ن ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ دﻋﺎ را. ﮐﻪ. ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ. ﯽ. ز ﻧﻈﺮ ﻣﺮان ﮔﺪا را … ﮐﺰ. دﻟﻢ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺮد آرام را. ﻧﻨﮕﺮد. دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮو اﻧﺪر ﭼﻤﻦ. ﻫﺮ. ﮐﻪ دﯾﺪ آن ﺳﺮو ﺳﯿﻢ اﻧﺪام را … ﺗﻮ ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ … و ﺟﺎن ﺷﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺎﻧﺎن ﻏﺮض اﺳﺖ. ﻏﺮض. اﯾﻦ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ دل و ﺟﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻨﺖ. ﺳﺪره و ﻃﻮﺑ. ﭘﯽ … ﮐﺸﺖ ﺣﺎﻓﻆ را و ﺷﮑﺮ در دﻫﺎن دارد. ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. 121. ﻫﺮ. آن ﮐﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮع و ﯾﺎر ﻧﺎزﻧﯿﻦ دارد. ﺳﻌﺎدت.

ديوان حافظ

ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮ داﻧﺎ را. ﺣﺪﻳﺚ از ﻣﻄﺮب و ﻣﻲ ﮔﻮ و راز … ﻏﺰل. 6. ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻪ رﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ دﻋﺎ را. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ. ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ز ﻧﻈﺮ ﻣﺮان ﮔﺪا را … اي دل ﺷﺒﺎب رﻓﺖ و ﻧﭽﻴﺪي ﮔﻠﻲ ز ﻋﻴﺶ … ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺮ آن ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮرزﻳﺪ و وﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺖ … ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﺰ ﭘﻲ دوران ﻧﺮود ﭼﻮن ﭘﺮﮔﺎر … ﺗﻮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮ اي ﺧﻀﺮ ﭘﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ.

غزليات سعدي 101 تا 200 – گلشهر شعر فارسي

غزل ۱۰۱ ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست. ای پیک پی … دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی‌رسد که … غزل ۱۰۶ شادی به روزگار گدایان کوی دوست. شادی به … مبر ظن کز سرم سودای عشقت رود تا بر … نظر کنند که در کوی ما گدایی هست به کام دشمن و … هر آن که با تو دمی یافته است در همه عمر … چون تو پسندی سعادت است و سلامت.

ديوان حافظ

ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺮ داﻧﺎ را. ﺣﺪﻳﺚ از ﻣﻄﺮب و ﻣﻲ ﮔﻮ و راز … ﻏﺰل. 6. ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻪ رﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ دﻋﺎ را. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ. ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ز ﻧﻈﺮ ﻣﺮان ﮔﺪا را … اي دل ﺷﺒﺎب رﻓﺖ و ﻧﭽﻴﺪي ﮔﻠﻲ ز ﻋﻴﺶ … ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺮ آن ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮرزﻳﺪ و وﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺖ … ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﺰ ﭘﻲ دوران ﻧﺮود ﭼﻮن ﭘﺮﮔﺎر … ﺗﻮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮ اي ﺧﻀﺮ ﭘﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ.

Kaggle/hafez.txt at master · akhorshidi/Kaggle · GitHub

غزل ۲. صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببين تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت … خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا … جوانان سعادتمند پند پير دانا را. حديث از … غزل ۶. به ملازمان سلطان که رساند اين دعا را. که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را … عاقلان ديوانه گردند از پی زنجير ما … حافظ هر آن که عشق نورزيد و وصل خواست.

برچسب‌ها:,