بستن
خوش آمدید
WRAS

نمونه پرسشنامه سبک های شناختی

پرسشنامه سبک های شناختی کلب – ایران مشاور
پرسشنامه ای که در اختیار دارید یک پرسشنامه سبک های شناختی است که به منظور … اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کاملا، …
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب
پرسشنامه ای که در اختیار دارید یک پرسشنامه سبک های شناختی است که به منظور انجام پژوهش مربوط به پایان نامه … اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه.
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب – روان شناسی – روان راهنما
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب ۱۲ جمله دارد گزینه ها نشان دهنده یکی از شیوهای … اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کاملا، …
پرسشنامه رایگان سبک های شناختی رايدينگ CSA – پرسشنامه …
این پرسشنامه شامل ۲۷ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه خود – تنظیمی و سبک های شناختی رایدینگ CSA با عملکرد دانش آموزان در مدارس هوشمند و مقایسه …
پرسشنامه رایگان سبک های شناختی کلب – پرسشنامه رایگان
پرسشنامه سبک های شناختی کلب. چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر …
رابطه سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با …
هدف مقاله حاضر روشن ساختن رابطه بین سبک های شناختی و عملکرد دانشجویان در … مورد با سبک های شناختی از آزمون شکل های نهفته (EFT) ، پرسشنامه سبک های یادگیری و … دانشجویان در ارزشیابی پاسخ نگار و پاسخ گزین از دو فرم موازی: یکی از فرم ها به …
پرسشنامه سبک شناختی – مادسیج
همه ما با توجه به مسائلی که در محیط کار،مدرسه یا اوقات فراغتمان تجربه می کنیم دارای شیوه های مختلف حل مسئله هستیم. برخی افراد مایلند به شیوه ای …
مقایسه سبک های شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستانی و …
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب به منظور مشخص کردن سبک یادگیری گروه نمونه استفاده شد.نتایج نشان داد که سبک های یادگیری دبیرستانی ها بیشتر واگرا و در …
بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در …
برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. … ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه سبک های یادگیری کلب و پرسشنامه …
تعامل سبک های شناختی با دست برتری در دانشجویان پیام نور …
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای شناختی گریگوریک با دست برتری در دانشجویان … کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه سبکهای شناختی گریگوریک و پرسشنامه دست … و حجم نمونه به روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی 200 نفر در نظر گرفته شد.
رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب …
کلید واژه ها: سبک یادگیری همگرا سبک یادگیری واگرا سبک شناختی مستقل از زمینه … را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کرده بودند، نمونه این بررسی را تشکیل ‌دادند. از پرسشنامة سبکهای یادگیری کلب (LSI) و آزمون شکلهای گروهی نهفته ویتکین …
های یادگیری های شناختی و سبک رابطه سبک آموزان … – آموزش …
روش نمونه. گیری ب. ه. صورت خوشه. ای. چندمرحله. ای انجام شد . شرکت. کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک. های شناختی ویتکین، سبک. های یادگیری …
بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو …
با توجه به جدول مورگان نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 270 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری انتخاب شدند.ابزاهای پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه سبک شناختی …
متن کامل (PDF) – علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی – دانشگاه …
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی. بود. برای تحلیل «VARK» 170 نفر بعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سبک های یادگیری.
بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت …
… آموز نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1997م) و سبک های یادگیری کلب …
رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب …
از پرسشنامة سبکهای یادگیری کلب (LSI) و آزمون شکلهای گروهی نهفته ویتکین (GEFT) استفاده شد تا چهار سبک یادگیری (همگرا، واگرا، جذب‌کننده و انطباقی) و دو سبک …
امتحان : سبك هاي يادگيري،راهبردهاي انگيزشی،راهبردهاي …
پرسشنامه سبك هاي يادگيري كلب ). 1985. (و پرسشنامه راهبردهاي انگيزشی پينتريج و. دي گروت ). 1990. ( و پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی ). 1375. ( توسط نمونه …
مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی …
هدف: مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران با سبک‌های شناختی متفاوت. روش‌شناسی: پیمایش حاضر با رویکرد مقایسه‌ای انجام شده است. نمونه، 90 دانشجوی کارشناسی داوطلب بود. از پرسشنامه پژوهشگرساخته برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی و سنجش …
بررسی ارتباط سبک‏های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری …
هدف مطالعه حاضر بررسي. رابطه. سبکهاي. تنظيیم. شناختي هیجان با صفات مرزي و رفتارهاي تکانشي دانشجويان بود .. مواد و روش. :ها. نمونه آماري اين تحقیق شامل … هیجان گارنف گي و همکاران و پرسشنامه ررتارهاای تکانشاي. بارت استفاده شد . آزمون اختالل …
ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، زﻣﺎن ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮ – دانشگاه آزاد …
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﺪﮔﯽ. ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼف … واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : اﻓﺸﺎء داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﻣﺪل ﭘﺮدازش ﻋﺪﺳﯽ، ﻣﺤﺘﻮاي ارزﺷﯽ … دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾﺎ اوراق. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻮد … ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﮏ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ …
نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین سبک های …
انعطاف پذیری شناختی نقش واسطه ای در همبستگی بین سبک های مقابله ای و تاب آوری … روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه های انعطاف …
مقاله رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای فراشناختی با …
اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این … برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های شناختی کلب،پرسشنامه راهبردهای …
بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های … – دانشگاه شاهد
وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻـﻲ … ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت … دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ. 240. و. 60. ﺳـ. ﺆ. ال. (. ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه. ) ﺑـﺮاي. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﺗﻬﻴﻪ …
های انگیزش پیشرفت و سبک – نامه آموزش عالی
ویژگی. های. شخصیتی. ،. انگیزش پیشرفت و سبک. های. یادگیری. در دانشجویان … های. يادگیری بوده و طرح پژوهش توصیفي از نوع همبستگي. است. نمونة پژوهش شامل … پرسشنامه. سبک. های. يادگیری. بررسي کرده است. و. ی رابطة. متوسطي را میان اين.
رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی با اضطراب …
حجم نمونه براساس جدول مورگان 357 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک های شناختی …
متن کامل (PDF) – پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی
. 97. و .ب. اهمال. کاری. تحصیلی. آیتکن … نمونه. گیری. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ. دانشجویان دورۀ کارشناسی.
آیا سبک یادگیری خود را می شناسید؟ | کاربوم
سبک های یادگیری عاطفی دربرگیرنده ویژگی های شخصیتی و هیجانی یادگیرنده، … برای شناخت سبک یادگیری خود، می توانید به پرسشنامه سبک های یادگیری کلب …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,