WRAS

مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی

مجموعه فیلم های آموزش کاربردی شبکه های عصبی مصنوعی – …

مجموعه فرادرس های شبکه عصبی، شامل پنج فرادرس در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی و …. عملی یاد گرفته و مثال آموزشی حل شده با آن را به صورت قدم به قدم دنبال نمایید.

مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی

جزوه آموزشی مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 13 مثال کاربردی که به صورت گام به گام و به …

شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network, ANN) …

روش های ANN بر اساس الگوریتم یادگیری ماشین (machine learning) عمل می … تعمیم پذیری یعنی در صورت یادگیری صحیح، برنامه تولید شده برای نمونه های جدید نیز پاسخ … بنابر این یک شبکه عصبی مجموعه ای از پردازنده های کوچک و ساده ای … به عنوان مثال یک شبکه با سه ورودی، دو لایه مخفی و دو خروجی به صورت …

شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) چه هستند و چه مفاهیمی را در …

شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) یا Artificial Neural Networks و به عبارت دیگر … هدف آغازین روش شبکه های عصبی، حل مسئله به روش ذهن انسان بود. ….. یادگیری نظارت شده مجموعه ای از زوج های مرتب مثال (X,y) را که در آن x ∈ X , y ∈ Y ….. برخی زمینه های کاربردی عبارت اند از شناسایی سیستم و کنترل (کنترل وسیله …

شبکه های عصبی مصنوعی

مقدمه; کاربردهای شبکه عصبی; مبانی نظری شبکه های عصبی مصنوعی … که در لایه (ها) قرار می گیرند تشکیل می شود که مجموعه ورودی را به مجموعه خروجی ربط می دهند. …. در دهه 1960، به صورت تجربي نشان داده شد كه پرسپترون‌ها قابليت حل مسائل فراواني را …. شده توسط الگوریتم بیشتر و بیشتر میشود تا شبکه بتواند نویز و مثالهای نادر …

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش …

چنــد اليــه پرســپترون، در ادامــه از شــبکه نروفــازي بهــره گرفتــه شــده و در پايــان از شــبکه عصبــي … شــبکه عصبــي مصنوعــي در زمينــه مهندســي ژئوتکنيــک … بســياري از روش هــاي رياضياتــي بــراي حــل ايــن … مثال هــاي جديدتــر بــراي نتايــج دقيق تــر ارتقــا يابنــد ]1، ….. نشـان دهنده بيشـينه خطايـي کـه در مجموعـه مـورد نظـر.

مقالات ISI شبکه های عصبی مصنوعی : 164 مقاله انگلیسی + …

شبکه های عصبی مصنوعی تا حد زیادی ملهم از سیستم های یادگیر طبیعی است که در آنها یک مجموعه پیچیده از نرونهای به هم متصل در کار یادگیری دخیل هستند.

شبكه هاي عصبي – چه باید کرد؟ – blogfa

1 آيا كاربردهاي سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي مي تواند از فرايندهاي تصميم گيري … مجموعه اي از مثالهاي آموزشي داده _ ستانده مكرراً ارائه مي شود.

هوش مصنوعی Artificial Intelligence – ریاضی کاربردی

ما این شبکه های عصبی را با تلاش اولیه در جهت یافتن خصوصیات اساسی سلول های عصبی … اگر الگوی ورودی به لیست الگو های ورودی ای کا از پیش به سلول آموزش داده شده … می کنند (مجموعه الگوهای آموزشی با حاصل0 ) سپس الگو های خارج از مجموعه ای سبب فعال ….. زبانی که با آن در هوش مصنوعی الگوریتم های حل مسئله و اثبات قضایا مطرح می …

مقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در …

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي. ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل …. داده. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي دارد. در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روي داده. ﻫﺎي ﻋﺪدي. ﯾﺎ ﻣﺜﺎل. ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ را …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده …. ﻫﺎي زﯾﺎد ﻧﯿﺰ. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ … ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي. ﻋﺼﺒﯽ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل. اﯾﻦ. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي. …

مقایسه کارآیی شبکه‌های عصبی canfis، mlp و mlp بهینه ‌شده …

مقایسه کارایی شبکه های عصبی ، و بهینه شده به روش ژنتیک … در این پژوهش شبکه عصبی مصنوعی و پرسپترون چندلایه ( ) در برآورد بار رسوب حوزه زشک ابرده ….. شبکه عصبی، در زمینه برآورد رسوب معلق، بررسی گردید … نمونه ها در مجموعه داده ها، خروجی شبکه برای نمونه … راه حل بهینه را تا رسیدن به ….. به عنوان مثال در شبکه 3 حساسیت.

شبکه عصبی (Neural Network) چیست؟ | چیستـIO دروس …

تعریف پرسپترون (Perceptron) در شبکه های عصبی … به نام شبکه‌ی‌عصبیِ مصنوعی (Artificial Neural Network) بهره می‌گیریم. … برای مثالِ می‌توان طبقه‌بندی‌هایی با دقتِ خوب انجام داده یا خوشه‌بندی‌هایی بر روی داده‌های بزرگ انجام دهیم.

حساسیت سنجی دقت شبکه های عصبی مصنوعی به کمیت داده …

حساسیت سنجي دقت شبکه هاي عصبي مصنوعي به کمیت داده هاي ورودي و … زیادی واحد های پردازشی )نرون( مرتبط با هم تشکیل شده است. شبکه. عصبی مصنوعي در حل مسأله از تکنیک های مورد استفادة مغز انسان در … از ابزارهاي مهم در این زمینه به شمار مي روند. … مجموعه ای از مثال های … حوزه های كاربردی شبکه های عصبی در موضوعات زیر است:.

مجموعه فيلم های آموزش فارسي جامع شبكه هاي عصبي – ایران متلب

آموزش جامع شبکه های عصبی با مثال کاربردی پردازش تصویر پیش بینی سری زمانی … از سيستمهاي عصبي واقعي هستند كه كاربرد فراواني در حل مسائل مختلف علوم و مهندسی دارند. … اين شبكه ها با تفاصيل و جزئيات بسيار بيان شده است و کمتر به جنبه کاربردی بودن آن توجه شده است. …… فیلم آموزش فارسی الگوریتم دسته ماهی مصنوعی.

بررسی هوش مصنوعي و حسابداري – رضا پارسیان- برنامه نویس …

این مقاله قصد دارد که پژوهش های مهم انجام شده را مرور کند و بحث استفاده ی حسابرسان از … هوش مصنوعی در زمینه های مختلفی از جمله یادگیری، بازی شطرنج، اثبات قضایای … این ابزار شامل مجموعه برنامه‌های حسابرسی (متشکل از بسته‌های ….. برای مثال در حالیکه شبکه های عصبی مصنوعی، مشخصه های مناسبی در تقلید و …

شبکه های عصبی در matlab – نشر دانشگاهی کیان

پرخطر در سایه ی لطف و عنایت خود از آن چه به عهده ی ما نهاده شده، سربلند و پیروز برآییم. … ساختمان داده های مورد استفاده …. فصل سيزدهم ـ مثال هاي كاربردي از شبکه هاي عصبي … یکی از پرطرفدارترین و کاراترین این ساختارها شبکه های عصبی مصنوعی هستند … MATLAB: مجموعه اي از ابزارها که به شما در استفاده از توابع و فایل هايمیز کار و …

دانلود رایگان مقاله در مورد شبکه های عصبی مصنوعی | 29261

چون شبکه های عصبی میلیونها نرون دارند خرابی تعدادی از آنها تاثیر چندانی … امروزه نگرش تازه ای نسبت به هوش مصنوعی ایجاد شده است که در بسیاری از … هر چند مثال ما در تولید ماشینهای هوشمند, کمی آرمانی است, ولی به هیچ عنوان دور از … یکی از پر استفاده ترین برنامه های کاربردی هوش مصنوعی, سیستمهای خبره میباشد.

شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تجارت | خبرگزاری …

1 آيا كاربردهاي سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي مي … مجموعه اي از مثالهاي آموزشي داده _ ستانده مكرراً ارائه مي شود. … حوزه هاي كاربردي شبكه هاي عصبي در موضوعات زير است: _ همبستگي ناشناخته بين …

آنها کاربرد و شبکه های عصبی انواع

شبکه. های. عصبی. مصنوعی. بر. اساس. محاسبات. روی. داده. های. عددی. یا. مثال. ها. قوانين … شبکه. های. عصبی. پتانسيل. ایجاد. ویژگی. هایی. دارند. که. انسان. برای. حل … شبکه. عصب. ی. مصنوعی. الهام. گرفته. شده. از. مغز. و. سيستم. شبکه. عصبی …. معادل شدت سيناپس، مجموعه جمع کننده و تابع …… Applied Catalysis A: General 254: pp.

اصل مقاله 755.37 K – پژوهشهای اقتصادی ایران

… در این مثال، اطلاعات منحصرا از ورودی ها به خروجی حرکت می کنند، بنابراین،.

شبکه عصبی مصنوعی چیست؟ انواع شبکه های عصبی – خط …

شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز مانند انسان‌ها با مثال یاد می گیرند و یک شبکه … شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) که به اختصار به آن شبکه عصبی نیز … بدین ترتیب مسیرهایی که به تشخیص موارد درست منجر شده، از طرف … کامپیوتر یک مجموعه از دستورالعمل‌ها را به قصد حل مسئله پی می‌گیرد. …. بسیار عالی و کاربردی

در ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ

ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪي … ﺳﺮﻋﺖ. ﭘﺮدازش. ﺑﺎﻻ. ﻳﻲ. ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ . •. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي. ﻋﺼﺒﻲ. ﺗﻮان. ﺑﺎﻟﻘﻮه. اي. ﺑﺮاي. ﺣﻞ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ. دارﻧﺪ. ﻛﻪ. ﺷﺒﻴﻪ … ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﺎﻋﺪه ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺒﺎت درﺳﺘﻲ …… ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺷﺪه. ﻛﻤﺘﺮ. ﺷﻮد . •. ﺗﻮﻗﻒ. وﻗﺘﻲ. ﻛﻪ. ﺧﻄﺎ. در. ﻣﺜﺎل. ﻫﺎي. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺗﺄﻳﻴﺪ. از. ﻗﺎﻋﺪه. ﺧﺎﺻﻲ. ﭘﻴﺮوي. ﻧﻤﺎﻳﺪ ….. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺮاﺳﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑ …