بستن
خوش آمدید
WRAS

فیلم رسالت و منزلت معلم در نگاه رهبری+ دانلود

مقام و منزلت معلم در توصیه‌نامه یونسکو – ایسنا

Webنکته اصلی و اساسی در همه توصیه‌نامه مقام و منزلت سازمان یونسکو؛ توجه به تبیین جایگاه معلم به‌عنوان ملاک شایستگی‌های معلم است که دربند ۱۴۵ توصیه‌نامه تأکید شده است متولیان امور باید توجه …

معرفی یازده فیلم با محوریت معلم به بهانه روز معلم

Webاعترافات ۲۰۱۰. تِتسویا ناکاشیما. معلم ها با روش های غیرقراردادی شان در فیلم ها معمولا پیش پاافتاده به نظر می آیند. اما آلوده کردن دانش آموزان با خون آلوده به HIV در پاکت های شیر حتی برای یک حماسه …

آیه قرآن در مورد معلم ؛ مقام و جایگاه اجتماعی معلم از دیدگاه قرآن

Webآیه قرآن در مورد معلم برای بیان جایگاه و مقام و منزلت معلم آورده شده است. جایگاه اجتماعی معلم در آیات قرآن به خوبی بیان شده است و در اینجا مقام معلم از دیدگاه قرآن را بیان کرده ایم. همچنین آیه …

برچسب‌ها:, ,