بستن
خوش آمدید
WRAS

عوامل زمينه ساز و عوامل آشكار ساز اختلالات رفتاری کودکان

جزوه خلاصه درس روان شناسی عمومی 2- روان شناس تربیتی …

فوبی اجتماعی( نوجوانی) – فوبی اختصاصی (دوره کودکی)می باشد.


اختلالات رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن …

خدمات روان شناسی و ایجاد معیارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت ذهنی و روانی … کسب اطلاعات در زمینه وسعت و شیوع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل زمینه ساز آن به …


شناسایی و درمان اختلال سلوک – روان سای

اختلالهاي رفتـاري كودكـان، اختلالهـاي شـايع و ناتوانكنندهاي هستند كه براي معلمان، خانواده … همچنين اين کودكان در زمينه كاربرد مهارت هاي اجتماعي بسيار ضعيف عمل كرده و در … عواملی که بیشترین ارتباط را با خطر ابتلا به اختلال سلوک دارند ، عبارتند … به طورکلی بر نامه های درمانی در کاهش علایم آشکار اختلال سلوک نظیر …


شناسایی اختلالات رفتاری در کودکان دارای پدر معتاد – دانشگاه …

فرهنگی، عوامل روان شناختی، عوامل زیستی و عوامل زمینه ساز و عوامل و سازگاری بین فردی، عزت نفس پایین و فقدان کنترل بر محیط. این کودکان. آشکار ساز در پیدایش …


دریافت مقاله

رفتاری در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس پایان نامه.


اصلاح سبک زندگی به‌منظور پیشگیری از اختلال‌های روانی …

نتایج: عوامل روانی اجتماعی، نقشی مهم در سبب شناسی اختلال های روانی ایفا می … در جامعه ضرورت دارد با استفاده از راهکارهای مناسب با این عوامل سبب ساز … بیماری های مربوط به اختلال های رفتاری و روانی به … افزایش می یابد؛ در کودکان و نوجوانان، کمترین میزان ….. هم در بعد زمینه ای، آشکارساز و تداوم بخش یا حفاظتی،.


ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ – مجله روانپزشکی و …

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در. اﺧﺘﻼل. ﻫﺎی. ﮐﻨﺸﯽ. ﺟﻨﺴﯽ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش … اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎی. ﮐﻨﺸـﯽ. ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ .ﺪﻨ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. : ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. (. ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز، آﺷﮑﺎرﺳﺎز و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ) ….. دﻫﻨـﺪه ﺟﻨﺴـﯽ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ….. رﻓﺘﺎری در درﻣﺎن ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺰال زودرس.


اختلال های روانی پنهان در سایه عوامل اجتماعی آشكار – ایرنا

اختلال های روانی، تعریفی برای توصیف بیماری های روحی روانی است كه توانایی فرد را در زمینه های مختلف از جمله تفكر، احساس و رفتار صحیحی در امور روزمره … سالم میان افراد و مشكلات خانوادگی بستر ساز رشد این اختلال ها شده است. … اختلال های روانی عنوان كرد و گفت: شیوه رفتار با كودكان، پیشگیری از …


بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و …

اغلب اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی است. کسب اطلاعات در زمینه وسعت و شیوع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل زمینه ساز آن به منظور …


نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای – نشریه تعلیم و تربیت …

اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك. (CD). و ﺷﮑﻞ. ﻫﺎي زودرس. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺳـﺘﯿﺰي ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت. آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﻢ … ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد. …. واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ دﯾﮕـﺮ … رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزي را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ. ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در. ﮐﻞ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ …. ﮐﺎﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.


رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان

ﻼل ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ … رﻓﺘﺎري و ﻧﻈﺮﯾﻪ آدﻟﺮي دو ﺷﯿﻮه ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﯿﻮه … ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ. ﺗـﺮس …. اﺧﺘﻼﻻت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﯿﻨـﻪ اي ﯾـﺎ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﯾـﮋه، … ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻐﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب در آدﻣﯽ ﻣﯽ.


اصل مقاله (785.27 K) – دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی

شامل کلیه مادران دارای کودک مبتلا به اختلالات رفتاری. شهر اصفهان بود. … در این میان رفتارهای مشکل ساز در کودکان از تعامل چندگانه عوامل. سلامت جسمانی و حالات …


روانشناس کودک | دکتر شقایق درویشی | روانشناس و مشاور …

روانشناس کودک کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ … رفتار هایی مانند افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و انزوا را زنگ هشدار در … ترس در این بازه های زمانی طبیعی ست، اما اگر شدت آن زیاد باشد و منجر به کابوس دیدن و اختلال در عملکرد کودک تان بشود و یا …. بتوانم حوزه های مختلف عوامل زمینه ساز، آشکار ساز و تداوم بخش مشکلات …


میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ. ،. اﻳـﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮوز. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. 3. ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . رواﺑـﻂ. دوﺳـﺘﻲ. اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن … ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان. اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري را ﺑﻪ دو دﺳﺘ. ﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده. اﻧﺪ . اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري. دروﻧـﻲ. ﺳـﺎزي. 7. ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮاردي ….. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗ. ﻮزﻳﻊ و اﺟﺮاي …… ﺳﺎزي. )3/12. درﺻﺪ. ) اﺧﺘﺼﺎص دارد . ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎر. ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ. و درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳـ. ﻬﺎ را. …


اختلال های روانی پنهان در سایه عوامل اجتماعی آشکار – عطنا

اختلال های روانی پنهان در سایه عوامل اجتماعی آشکار … و درمان اختلال های روانی عنوان کرد و گفت: شیوه رفتار با کودکان، پیشگیری از بروز رخدادهای … بر سر افراد آسیب دیده و برخورد مناسب با آنان، زمینه ساز کاهش مشکلات روانی خواهد بود.


دانلود فایل: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ديدگاه هاي طبقه …

اختلالات رفتاري طيف وسيعي از مشكلات كودكي را از رفتارهاي پرخاشگرانه و … عوامل روان شناختی ، عوامل زیستی و عوامل زمینه ساز و عوامل آشکار ساز در پیدایش آن سهیم …


اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات …

ﻫﺎي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼل. ﻫﺎ. ﺑﺮﺧﻼف رﻓﺘﺎرﻫﺎي. دروﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺷﺪه. ،. در رﻓﺘﺎر. ﺑﺮوﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و. ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻞ … ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و …. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺗﺎبآوري در ….. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ. ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري …


اختلال گفتاری یا مشکل در گفتار کودکان، کدام درست است …

… باشد؛ بنا براین همیشه کاستی فهم گفتاری، زمینه ساز اختلال در رشد گفتار است. اختلالات گفتاری کودکان به شکل های گوناگونی آشکار می شود.


ﻻﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼل وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن

ﻛﻮدﻛﺎن. –. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري. —. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده. ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده. : ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر … ﻣﻬﺪ. ﻫﺎي ﻛﻮدك و ﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼل. ﻻﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺣﺴﺎس. ﺳـﺎزي آﻧـﺎن. ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن اﺳﺖ ….. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ. ﺳﺎز دﻳﮕﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس. زا اﺷﺎره ﻛﺮد . اﻛﺜـﺮ. اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻤﻜﻦ. اﺳﺖ ﻛﻠﻤـﺎت ….. رﻳﺰي آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤ. …


آسیب شناسی رفتاری کودکان ونوجوانان وراههای پیشگیری از آن

در بررسی «آسیبهای رفتاری در کودکان و نوجوانان» باید عوامل متعددی را مورد مطالعه …. با این توصیف نوجوان بپذیرد که در مسیر زندگی شکستها زمینه و تجربه ی …. ابتلا به بیماریها و اختلالات روانی و اختلالات منش عدم تکوین شخصیت …. حسب تقویم سنیشان به عینیت دادن خود بر سرمشقها و نمونه ها یا یکسان سازی خود با آنها نیازمندند.


علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن

(1) به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، …. از آنجا که ممکن است در پیدایش هر رفتاری، عوامل فوق و یا حتی عوامل …. گونه رفتارها موجب سرخوردگی فرزندان شده، زمینه ساز بروز مشکلات رفتاری برای آنان شده است. …. سن زمان تماس: تأثیرپذیری فرد از دیگران در سنین کودکی و جوانی …


بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس

ناهنجاریهای رفتاری از جمله عواملی هستند که به تدریج نظم اجتماعی را مختل میسازند … تضعیف هریک ازاین ویژگیها اختلال هنجاری و بینظمی را به همراه خواهد داشت. … آنچه که مسلم است، در این برهه از زمان، هنجارشکنیها، کاهش آشکار انسجام و ثبات، تولید …. دانشجویان در برابر تخلفات بیتفاوت این عوامل، زمینه ساز ایجاد شرایط آنومیک و …


ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ – مجله اصول بهداشت روانی

ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯽ، ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. در ﺳﻨﺠﺶ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دارو و اﯾﻦ. ﺣﻘﯿ … واﻟﺪﮔﺮي ﻣﺜﺒﺖ، راﻫﮑﺎري ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﮔﺮي در زﻣﯿﻨﻪ. ي. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ … اﺧﺘﻼل ﻧ. ﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. /. ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯽ. و. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن، اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﮐﺎر. ﺟﺎﻣﻌﻪ …. ﻋﻮاﻣﻞ،. ﭘﺮورش. داده. ﺑﻪو. دوﻋﺎﻣﻞ. ﮐﻠﯽ. ﮐﻪ. آن. ﻫﺎ. را. در. اﺻﻄﻼح. دروﻧﯽ. ﺳﺎزي و. ﺑﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزي ﻣﯽ. ﻧﺎﻣﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.


بررسي رابطه بين خود پنداري و شيوه هاي فرزندپروري درميان …

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ. زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز. ،آن. ﺑـﻪ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺑﺘـﻮان. ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ … ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﯾﮕ … آﺷﮑﺎر اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ زد و ﺧﻮرد، ﺷﮑﻨﺠﻪ، ﺗﻌﺬﯾﺐ ….. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺟﻮ . ﮐـﻼس و ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺷـﻮد. و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد. اﺧﺘﻼل در. ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ.


Full Text – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان. /. ﻋﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ …. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻋﻼﯾﻢ. ﺧﻄـﺮ و آﺷﮑﺎرﺳـﺎز اﺧـﺘﻼل. وﯾﮋه ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ،. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﻨﯽ. ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي.


مواجهه با خشونت در نوجوانان: عوامل شناختی-رفتاری و انعطاف …

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺪف … ﻣـﯿﺰان ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎ: و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻧﻈــﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ … ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰارش را از ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎزی داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﯿﻮع ﻋﻼﯾﻢ …. زﻣﯿﻨﮥ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺘــﺎری در ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﻮاﺟـﻪ. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ….. در ﺑﺮرﺳـﯽp< ﮔﺮوه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﮐﻤـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑـﻮد (0/001. …


مقالات ISI اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی : 142 مقاله انگلیسی …

تکانشگری در پسران با نقص …. تصویربرداری کشیدگی عضله، ناهنجاری های ماده سفید در نقص توجه/بیش فعالی را آشکار می کند.


برچسب‌ها: