WRAS

شعر حافظ تفسیر دست از طلب ندارم تا کام من برآید

دیوان حافظ/دست از طلب ندارم تا کام من بر آید – ویکی‌نبشته

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید: یا تن رسد بجانان یا جان ز تن بر آید ۱۹۰ بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر: کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

دست از طلب ندارم تا کام من برآید – حافظ شیرازی

دست از طلب ندارم تا کام من برآید: یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید: بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر: کز آتش درونم دود از کفن برآید: بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

تفسیر فال حافظ دست از طلب ندارم تا کام من برآید و تعبیر فال حافظ دست از طلب ندارم تا کام من …

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

دست از طلب ندارم تا کام من برآید – به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی