WRAS

دعای بسیار مجرب و قوی برای جلب محبت فراوان

دعای تجربه شده برای جلب مهر و محبت سریع الاثر

در انجام دعای محبت ، نکته ای که مهم است، آسان و سهل بودن انجام و استجابت و نتیجه دعا برای دعا کننده است. در ذیل دعائی بسیار سریع، آسان و قوی برای محبت ذکر میشود. هر کس که در نظر دارد محبت دیگران به او جلب شود شب #جمعه دو …

دعای مهر و محبت خوراندنی بسیار قوی – محبت فوری

دعای مهر و محبت خوراندنی بسیار قوی. برای ایجاد محبت قوی و بیقرار نمودن فرد مورد نظر از عشق و محبت ، آیه شریف ذیل را بر مقداری شکر بخواند و آنرا در شربت به فرد مطلوبش بنوشاند. بسیار موثر و مجرب است.

دستورالعمل انجام دعای سوسن مرجانه برای ایجاد مهر و محبت …

9/27/2020 · دستورالعمل انجام دعای سوسن مرجانه برای ایجاد مهر و محبت. دعای مهر و محبت فوری از جمله دعاهای قوی در زمینه مهر و محبت و جلب و تهییج است. این دعا بگونه ای است که فرد مطلوب بسیار بی قرار میگردد . و دریچه قلبش را تنها به سوی او میگشاید و بغیر او نه میگوید. نوشتن این دعا آداب و …

دعاهای محبت و تسخیر قلب

دعای مهر و محبت خوراندنی بسیار قوی. برای ایجاد محبت قوی و بیقرار نمودن فرد مورد نظر از عشق و محبت ، آیه شریف ذیل را بر مقداری شکر بخواند و آنرا در شربت به فرد مطلوبش بنوشاند. بسیار موثر و مجرب است.

طلسم محبت شدید بدون بازگشت – لادین

این طلسم در ورقی سرخ رنگ موقع ورود قمر از برج مطلوب نوشته شود و بر بازوی راست بسته شود و یکی هم برای مطلوب نوشته شود و به بخور سندروس و جاوی و کندر آغشته شود. این طلسم بسیار قوی برای احضار شخص و محبت است. کشیدن این طلسم سرخودانه باعث تبعات بدی برای فرد بدون اذن می شود. دعای محبت …

دعای ایجاد خوش شانسی و ثروت فراوان بسیار مجرب و تضمینی …

دعای ایجاد خوش شانسی و ثروت فراوان بسیار مجرب و تضمینی. مسعده بن صدقه گوید : دیدم امام صادق علیه السلام برای بعضی از تجار کوفی این نماز را که در طلب رزق است املاء می کرد . فرمود : دو رکعت نماز بخوان هر زمان که خواستی وقتی از نماز فارغ شدی سه مرتبه این ذکر را بگو : ذکر این است :

دعای ایجاد خوش شانسی و ثروت فراوان بسیار مجرب و تضمینی

دعای مجرب برای مهر و محبت – دعای جلب نظر و دوست داشتن تضمینی دعایی جهت رفع خستگی و تقویت اراده مجرب و تضمینی ذکر به دست آوردن رزق و روزی – سوره به دست آوردن رزق فراوان