بستن
خوش آمدید
WRAS

به دست آوردن ثابت های زمانی برای سیستم های مرتبه بالا

پاسخ گذرا (Transient Response) – مفاهیم پایه – مجله فرادرس

فیلم‌ های آموزش پاسخ گذرا (Transient Response) — مفاهیم پایه … فیلم آموزشی زمان صعود و نشست پاسخ پله سیستم مرتبه دوم … ثابت زمانی یک سیستم، مدت زمانی است که طول می‌کشد پاسخ سیستم به صورت نمایی به اندازه e−1=0.368 e − 1 = 0.368 نسبت به مقدار … رابطه زیر، نحوه به دست آوردن T‌ را از شیب نشان می‌دهد:.

پاسخ سیستم مرتبه دوم – از صفر تا صد – مجله فرادرس

زمان صعود و نشست پاسخ پله سیستم مرتبه دوم … شکل کلی تابع تبدیل یک سیستم مرتبه دوم به صورت زیر بیان می‌شود: … زمان صعود (Rise Time) را به عنوان مدت زمانی تعریف می‌کنیم که طول … در نتیجه، زمان صعود به صورت زیر به دست می‌آید: … برای آنکه بهره DC برابر با 1 1 باقی بماند، جمله ثابت صورت را به …

جزوه درسی کنترل خطی – زرگری نژاد

… ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ … را ﻫﻤﮕﻦ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ. ﺑ(. ﺪﺳﺖ آوردن. ( ). y t. ) … ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻻﭘﻼس ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻬﻮل، از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻻﭘﻼس، ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ … ﻣﺜ ﻼً ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﺮﺷﻒ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.

آنالیز حوزه زمان سیستم های کنترل

T=RC ثابت زمانی … سیستم. های. LTI. همیشه. رواتط. )*( و. )**(. وجود. دارد . یک ٍیژگی ههن در سیستن های. LTI. 0 , … پاسخ پله واحد سیستن حلقه بسته زیر را بدست آورید. :. جَاب … تعیین. تابع. انتقال. این. سیستم. جىاب. : تابع. انتقال. سیستم. مرتبه. دو.

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ – دانشگاه زنجان

در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﮔﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﯽ … ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ … ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺑﻠﻮك دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻ دارﯾﻢ:.

آزمایشگاه کنترل خطی – دانشگاه صنعتی سجاد

ﺛﺎﺑﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ. T. ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﻪ. 63.2%. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ. ‌. ﺭﺳﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ k’. ﺍﺳﺖ. ﺷﻜﻞ. 1 … ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ. C(s). R(s) = … ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﻭﻡ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺠﺎﺩ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻲ. 11. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻠﻪ. ‌. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ …

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ Response of Dynamics Systems

ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ورودﯼ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ راﻧﺪن ﺧﻮدرو ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻋﺎدت ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ. ﺑ. ﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ … ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﮏ … هﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭘﺎرﻩ اﯼ ﻣﻮارد اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روش دﻳﮕﺮ … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻃﯽ ﺷﺪﻩ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ … ﺑﺎ ﭼﺎﻳﮕﺬارﯼ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ دوم در ﻣﻌﺎدﻟﻪ اول ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ. : ( ) ).

ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﻛﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

vary parametr system) زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد … ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ در اوردن واﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ دراوردن ﺧﺮوﺟﻲ … ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﻳﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ . F=i و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎدل ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ v=e . ا ﻧﺘﺨﺎب دوم … ﻗﻄﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻳﺎ ﻗﻄﺐ ﺳﺎده n=2 . n=1.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﻲ

2. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ارﺗﺒﺎط …

بررسی پاسخ سیستم های مرتبه دوم به ورودی پله واحد در … – …

سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان (LTI) توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت کاربرد و اهمیت فراوانی دارند ، به این دلیل که …

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ

. ﺑﺎ …

ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮ PID

. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل. ﺷﻜﻞ. زﻳﺮ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻳﻚ … ﻫﺎي. ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ. ﻳﺎ. ﺗﻮاﺑﻊ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮد،. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ. در. دﻳﺪﮔﺎه. ﻣﺪرن. در. ﻓﻀﺎي. زﻣﺎﻧﻲ … ﻣﻌﺎدﻟﺔ. ﻓﻮق. از. اﺻﻮل. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻳﻌﻨﻲ. ﻗﺎﻧﻮن. دوم. ﻧﻴﻮﺗﻦ. و. ﺗﻌﺮ …

( 26346 ) ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ

ﻫﺎي درﺟﻪ. دوم. ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ. –. ﺳﺎﻳﺮ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻄ. ﻲ. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ. –. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻚ ﺣﻠﻘﻪ. (. SISO. ) … ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ و از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ در دﺳﺖ اﺳﺖ … %2.63. ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣـﻲ. رﺳـﺪ . ﭘـﺲ از ﭼﻬـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ. زﻣﺎﻧﻲ. (. ﻳﻌﻨﻲ τ4. = t). ، ﻣﻘﺪار. )( tY. ﺑﻪ. %98 … ﻳﻌﻨﻲ اﻧﮕﺎر ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻞ ﺑﻪ ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻞ، از ﺿﺮب دو ﺑﻠﻮك ﻣﻴﺎﻧﻲ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ – iust

ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ. : ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ. •. ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. •. ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮم. •. ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ … ﻓﻀﺎي زﻣﺎﻧﯽ و از ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ. ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي … ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ … ﺛﺎﺑﺖ. اﻧﺘﮕﺮال. ﮔﯿﺮي. و. ﺗﺎﺑﻌﯽ. از. ﺷﺮ. اﯾﻂ. اوﻟﯿﻪ. اﺳﺖ. ،. ﮐﻪ. ﺑﺎ. ﺷﺮاﯾﻂ. اوﻟﯿﮥ. ﺻﻔﺮ. K=0. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . اﯾﻦ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ … در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻣﻌﺎدﻻت ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﺷﺮح داده ﻣ …

ﮔﺴﺴﺘﻪ – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻔﺖ. ﺗﺄﻟﻴﻒ … ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﻝ … ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺎﻻ ، ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣـﺪﻝ. ﻳﻚ ﺗﺼﻌﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ( gasifier. ) … ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ. ﺍﻳﻦ … ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺛﺎﺑـﺖ ﺯﻣـﺎﻧﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻛﻨﻨـﺪﻩ.

جزوه درسی کنترل دیجیتال و غیر خطی – زرگری نژاد.docx

ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ را ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﻪ . … ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﺸﺨﺼﻪ آن در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ. ﺷﺪ … ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ … از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮ ﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي آن … در ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺳﺖ …

کنترل یادگیر تکرار‌شونده مرتبه‌کسری بهینه برای کنترل …

در این مقاله، نوع جدیدی از سیستم های کنترل یادگیر تکرار شونده مرتبه کسری تحت عنوان کنترل یادگیر … مشخصی را بطور متناوب در یک طول زمانی ثابت و با دقت بالا، تکرار کنند … و Auxt یک عبارت اصلاحی بوده که نحوه بدست آوردن آن نوع قانون.

آموزش شبیه سازی مباحث کنترل با Matlab – کنترل – انجمن …

عموما کنترل کننده هایی که با این متد ها به دست میاد اثبات پایداری به روش لیاپانوف رو ندارن. … قسمت دوم:ساده سازی بلوک دیاگرام ها و پاسخ پله و ضربه … با دامنه مشخص و فاز مشخصی با فرکانس ثابت به عنوان ورودی به سیستم اعمال شود … نمودار نایکوییست هم به سادگی برای سیستم های خطی به دست میاد در این نمودار ها …

Nonlinear Control Systems – دانشگاه شاهد

8 … ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎﺳﺦ … ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺗﺒﻪ. 2.

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار matlab و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻛﻨﺘﺮل

Simulink. ﻗﺴﻤﺖ دوم. : ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. MATLAB. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ … ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ﻣﺎوس ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ در ﺻـﻔﺤﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪه ﻓـﺸﺮده ﺷـﻮد، ﻣﺘﻮﻗـﻒ. ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ … ﺑﺮاي ﺑﻪ. دﺳﺖ آوردن اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺎﺑﻊ. ( ) … ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ n. ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻳ. ﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﻪ ﺷﻜﻞ. زﻳﺮ را در ﺑﺎزه. 1. 2. t t t. ≥ ≥. ﺑﻪ. دﺳﺖ آورد … ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺛﺎﺑﺖ …

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻛﻨﺘ

3 (. ﻣﻴﺘﻮان.

نظریه اختلال در مکانیک کوانتومی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریهٔ اختلال ابزار مناسبی برای توصیف سیستم‌های کوانتومی است، زیرا یافتن روش … ایجاد نمی‌نماید، زیرا ثابت‌های جفت (پارامترهای توسعه‌ای) بسیار بزرگ می‌شوند. … بدست آوردن چندین روش غیر اختلالی عددی در برخی مسائل خاص عملی گردید که در آن‌ها از … این تغییرات بیشتر با تصحیحات انرژی مرتبه دوم و بالاتر داده می‌شوند.

معادله دیفرانسیل همگن از مرتبه دوم. معادلات دیفرانسیل ناهمگن …

یادگیری حل اختلافات مرتبه بالاتر سخت تر از کنترل های معمولی درجه یک نیست. … به طور مشابه ، ما می توانیم یک معادله همگن خطی مرتبه چهارم با ضرایب ثابت در … برای معادله دیفرانسیل اصلی در فرم می باشیم که ریشه تک است ، و چه زمانی ریشه دو برابر است … همراه با معادله (6) ما یک سیستم معادلات برای تعیین توابع بدست می آوریم: