WRAS

از اسب افتاده ایم، زنهار که از اصل نیفتیم!

با همه بله با هم بعله؟ این نعلیه که از اسب افتاده، از اصل که نیفتاده!» غرشی کرد و از مغازه خارج شد. اصل، مخفف آهوی صحرای لاکاهاری بود. از آن زمان این …

کسی که اصل داشته باشه اگه از اسب هم بیفته دوباره بلند میشه ولی کسی که اصل نداشته باشه…

در زبان فارسی ضرب المثلی هست که می گوید: «ما از اسب افتاده ایم، نه از اصل» زیرا آنکه از اسب می افتد، می تواند با تکیه بر اصل، برخیزد و دوباره …

ای دلبرِ ما مباش بی دل، برِ ما, یک دلبرِ ما به که دو صد دل، برِ ما ….. تو غره مشو که عمر من چندینست, کین اسب عمل مدام زیر زینست …. مغرور مشو بخود که اصل من و تو, گردی و شراری و نسیمی و نمیست …… افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل, عکسی که به هیچ وجه زایل نشود …… هر چند رسد ز یار خواری ای دل, زنهار به روی او نیاری ای دل …

متوسطه دوم فقط از فهمیدن توست که می ترسند! … «اتکاء به شخص» را ترویج کنیم به پاس مشقات و زحماتی که در این …. از اسب افتاده ایم، زنهار که از اصل نیفتیم!

خواندن این اشعار عرفانی را به شما گرامیانی که در پی شناخت خود و خدای هستی بخش هستید توصیه می …. وجود و اصل خود آور به باور / سپس بر ناس و غیر ناس بنگر …… بسا فکرتش غافل از ماجراست که افتاده در قالب محکمی …… به حق هرکسی باید آرد پناه نیفتید همی از گرایش به چاه …… اسب اندیشه که تازد همه گاه گر توقف کند اینک چه شود.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻃﻨﺰ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي اﺳـﺖ . ﻃﻨـﺰي ﮐـﻪ ﺑـﻪ. اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻤﯿﻖ. ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ. را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗﺎه …. اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﺳﻌﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ. دﻫﺪ. : ﻧـــﺪاﻧﻢ ﮐﺠـــﺎ دﯾـــﺪه. ام در ﮐﺘـــﺎب. *. ﮐﻪ اﺑﻠـﯿﺲ را دﯾـﺪ. ﻣـﺮدي ﺑـﻪ. ﺧـﻮاب ….. ﺑﺮاي اﯾﻦ. ﮐﻪ از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي دور ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از ﺑﺎب ﺳﻮم آن. ﻣﯽ ….. ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ را در ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ … ﻗﺎچ زﯾﻦ را ﺑﭽﺴﺐ، اﺳﺐ ﺳـﻮار …

هر کی او اسب دواند به سوی گمراهی … ای درختی که به هر سوت هزاران سایه ست …. بسا دلا که به زنهار آمد از عشقش …. چو اصل رنگ بی رنگست و اصل نقش بی نقشست …… منم افتاده در سیلی اگر مجنون آن لیلی ….. نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم 1476

آمریکایی ها که این را دیدند، به این نتیجه رسیدند که چقدر ابتکار …. آیا میدانید که خورشید روزانه معادل 126 هزار میلیارد اسب بخار انرژی به …… آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از واژه‌ها و عبارات مصطلح در زبان …… محلی که حاصل چند ماه زحمت و تلاش ام بود افتاده است، آیا روغن نجس است؟ …… ۸) در دام ظاهر و پول نیفتید

آتوسا جنگ ایران و یونان را به صلاح نمی دانست و ازجمله کسانی بود که با این جنگ ….. مرصعی که بر گردن مردان جنگی افتاده بود سرمایهٔ این سپاه عظیم را تشکیل می‌داد و در … اسکندر داریوش را که با اسب می گریخت دنبال کرد اما چون نتوانست او را دستگیر کند …… در زیر نقشه ایران در زمان نادر شاه افشار نشان داده شده است ( اصل نقشه در موزه …

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب****با یکی افتاده ام کو بگسلد زنجیر را. چون کمان در بازو آرد ….. تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار****که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت …… تو همچو کعبه عزیز اوفتاده ای در اصل****که هر که وصل تو خواهد جهان بپیماید …… دیوانگان نترسند از صولت قیامت****بشکیبد اسب چوبین از سیف و تازیانه.

کعبهٔ اصلیم و هست****حج اکبر زان ما آنست و بس اصل کلام. گر یکی مانع … گر چو من افتاده ای زان جذبه آگاهم که او****هودج خاک گران جنبش نهد بر دوش باد. ای عماری کش …… گزیدم صد ره انگشت تحیر چون ز محرومی****به زیر تیغ شد بر زخم او زنهار من باعث. ز ذوق امروز …… تا محتشم بر اسب فصاحت نهاد زین****افکند در بساط سوار و پیاده شور …

زنهار از اینکه طمع بر شما چیره شود زیرا اگر طمع در انسان رشد کند ، بر قلب او مهر حب دنیا میزند.

6 ….. ﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﭼﻨﻴﻦ داﻣﻲ ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ …… اﮔﺮ ﺷﺐ ﺳﻴﺎه اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻟﻒ ﺳﻴﺎه ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ او اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﭙﻴﺪ و روﺷـﻦ اﺳـﺖ از آن ﺟﻬـﺖ.

کز سرشادی ببوسم پای اسب بوز را …. یاری که اصل کار منست، ار به من رسد. با اوحدی چه کار …… ما خود از خواری و مسکینی بخاک افتاده‌ایم …. زنهار!که تا دست طمع باز نگیری. از دامن این پرده، که پشتی و پناهیست …… که چون ز پای در آیم دگر به دست نیفتم …

3ـ واژه ای پيدا کنيد که معنای »جايی باالی منارة مسجد که اذان گو بر آن اذان می گويد« ….. زنهار: هان، آگاه باش …. درستی آزمايی، »اسب ها« را جانشين آن می کنيم: …. اينجا هم آشکار است که ضمير »ـَم« در اصل متعلّق به واژة »دمساز« بوده، اما در شعر …. افتاده بود. يک مصراع شعر از خاطرش گذشت؛ خواند: 3وصف نشدنی در نهادش. از اين امالی بی حاصل، دلم …

اگر در غمهای زمانه درد دل خویش را بکسان باز گویید، آن چنان باشد که با خدای حسد در دل گفته اید، ولی زنهار هرگز در برابر ناکسان …

زنهـار از فـراق تـو زنهـار، اي رســــــــوم كردي تو روز روشن ما تار، اي رسـوم … بوسجین: مطلبی از وب صالح علایی بوسجین لوطی مطربی که دعایش مستجاب شد ….. یادم هست روزی که تظاهرات راه افتاده بود، جنوب خیابان انقلاب به سمت جمهوری جلسه دبیرخانه …… عاطفه امام و مادر سعیده پورآقایی منصف بودند و مصاحبه کردند و اصل ماجرا را گفتند، اما …

عشق را با پنج و با شش كار نيست مقصد او جز كه جذب يار نيست‌. بو كه فيما … آن جهان است اصل اين پر غم وثاق وصل باشد اهل هر هجر و فراق‌. اين مخالف از …… خود سزاى بت پرستان اين بود جلش اطلس اسب او چوبين بود …… ور كشد آن دير هان زنهار تو ورد خود كن دم به دم لا تقنطوا. اين …… چشمشان افتاده اندر عين و غين نه حسن پيداست اينجا نه حسين‌.

کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر الزمان یا مورمون‌ها پیروان مذهبی هستند که غالباً خود را از مسیحیان …. بر این اصل، هر انسانی این توانایی را در خود دارد که خدا شود. …… چه اتفاقی در این ایام افتاده که اینقدر مهم و شادی‌‌بخش است؟ …… سوار بر اسب، سوار بر الاغ و یا پیاده همه بسمت کوهستان یهودیه براه افتاد بودند. …… زنهار كسي خود را فريب ندهد!

مادام که این نظم ]بدیع بهائی[ هنوز در مرحلۀ طفولیت است زنهار. که نفسی ….. عقاید و اصول رفیع است بلکه بیش از همه محتاج سرمشق درخشانی است که. بهائیان می توانند و می بایست …… دیگرش به امراض مختلفه مبتال بوده و حال در دست نفوسی افتاده که از خ. ت آن. ّ. مله در صح …… تظاهر به خانۀ زرنگار و رونق بازار و زر و زیور و اسب و ا. طمور.

نتیجه این شد که گزیده‌ی حاضر را انتخاب کردیم و در هر جلسه 5 غزل از این کتاب را با …. برادرم، پدرم، اصل و فصلِ من عشق است. که ….. در هر حال برای این که از برنامه‌ی از پیش تعیین شده عقب نیفتیم طبق روال معمول در این …… ای آن که بر اسبِ بقا از دیْرِ فانی می‌روی …. گلبرگ‌ها بر همدگر افتاده بین چون سیم و زر …… زنهار، سفر با قافله کن.

در اين باره خوب است توجه كنيم كه آنچه از اصول دين ميدانيم فقط سايه اي از حقايق است خود ….. (6) زنهار هر گز نا امید مشو، زیرا تو بر اسرار پنهایی ( حکمت و مشیت الهی)، آگاهی نداری . …… این امر در دوره حافظ هم اتفاق افتاده و سلطان وقت تا اندازه یی از شدت عمل خود …… که بوده بشناسیم و بیهوده راه اغراق نپیموده و از دایره واقعیت بیرون نیفتیم.

یکی از شاگردان هوشمند از استاد پرسید : مگر در اصول عقاید حضرت استادی … شیر عرین بگفت ای صنا دید شرع رسول به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول دلایل قوی باید و معنی نه ….. امروز که او را رنج افتاده اگر به همه نوع خویشتن بر وی عرضه نکنیم وجان و نفس … داشت که حساب نداشت ؛برای نمونه طویله یی داشت که وقتی یک جفت اسب نر و ماده را …

برچسب‌ها: